top of page

1. Rekisterinpitäjä

 

Suomen Juristit Oy

Y-tunnus: 2223217-9

Isokatu 30, 4. krs. 401
90100 Oulu

 

2. Mihin voin ottaa yhteyttä?

 

Yhteyshenkilö: Janne Vikeväinen

Sähköpostitse: info@suomenjuristit.fi

Puhelimitse: 020 7622 540

Postitse:

Suomen Juristit Oy

Isokatu 30, 4. krs. 401

90100 Oulu

 

3. Mitä tämä tietosuojaseloste koskee?

 

Tämä tietosuojaseloste koskee käytäntöjä, joita Suomen Juristit Oy noudattaa kerätessään ja käsitellessään sen kuluttaja- ja yritysasiakkaiden henkilötietoja (Suomen Juristit Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva henkilörekisteri)

 

4. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?

 

Käsittelemme henkilötietojasi vain ennalta määriteltyihin seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen.

 • palveluiden tuottamiseen

 • liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen

 • markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin huolella valikoimiemme yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin.

 

5. Mitä henkilötietoja minusta kerätään?

 

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi

 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

 • yritysasiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot työpaikalle (postiosoite, puhelin- ja fax-numerot, sähköpostiosoite)

 • yritysasiakkaan yhteyshenkilön ammatti, titteli tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä

 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa

 • palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. projektien tiedot)

 • rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja.

 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)

 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot.

Rekisterissä voidaan käsitellä Suomen Juristit Oy palveluita käyttäneiden asiakkaiden osalta yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • asiakasnumero

 • henkilötunnus

 • laskutus- ja perintätiedot

 • alaikäisen rekisteröidyn huoltajan etu- ja sukunimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Kaikkien edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

 

6. Mistä lähteistä henkilötietoni kerätään?

 

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, sekä mahdollisesti erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Suomen Juristit Oy:n yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, ja yritysasiakkaiden osalta kaupparekisteristä sekä yritysten verkkopalveluista ja applikaatioista.

 

7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille tai siirretäänkö henkilötietojani EU:n /ETA –alueen ulkopuolelle?

 

Henkilötietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Suomen Juristit Oy asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteen sopimaton rekisteröidyn ja Suomen Juristit Oy välisen toimeksiannon kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Suomen Juristit Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Suomen Juristit Oy voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

 

8. Miten henkilötietoni suojataan?

 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 

9. Rekisteröidyn tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

 

Sinulla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle osapuolelle sähköpostitse. Tämän jälkeen tarkastuspyyntö etenee Suomen Juristit Oy:n sisäisen tietosuojatoimintamallin mukaisesti. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.

Sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Sinulla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

 

10. Voidaanko tätä selostetta muuttaa?

 

Suomen Juristit Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

SUOMEN JURISTIT OY:N TIETOSUOJASELOSTE

14.11.2018  |  päivitetty 30.8.2022 (yhteystiedot)

bottom of page